Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

zamowienia.wojtasentree.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep zamówienia.wojtasentree.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. egulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep zamówienia.wojtasentree.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zamówienia.wojtasentree.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

Definicje zawarte w regulaminie

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem zamówienia.wojtasentree.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej zamówienia.wojtasentree.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej zamówienia.wojtasentree.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Usługa lub żywność, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. USŁUGA – usługa przygotowania i dostarczania posiłków w wariancie diety wybranym przez Klienta, realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 13. CENNIK – cennik Usług cateringu dietetycznego oraz poszczególnych dań dostępny na stronie Sklepu.
 14. PRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Wojciech Wojtas wykonujący działalność gospodarczą pod firmą WOJTAS WOJCIECH PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 6 ZMYSŁ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wczasowa 1 87-300 Brodnica, NIP: 8741475120, REGON: 280577828, adres poczty elektronicznej (e-mail): manager@wojtasentree, numer telefonu telefonu: 574 610 110
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

Informacje dotyczące usługi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług i sprzedaży Produktów na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie składniki i jest ceną brutto.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep zamówienia.wojtasentree.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o Cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi stanowiącej Produkt, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 10. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 9 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej Produkt z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 11. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
 12. Lista oraz szczegółowy opis dostępnych w Sklepie diet o różnym wariancie kaloryczności oraz rodzaju znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 13. Czas trwania Umowy jest określony indywidualnie dla każdego Klienta, zgodnie z wariantem wybranym przez niego w Formularzu Zamówienia.
 14. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych i chorobach, wymagających wyeliminowania lub ograniczenia spożywania określonych produktów spożywczych przez Klienta.
 15. Produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia są przygotowywane na dzień przed ich dostarczeniem do Klienta, za wyjątkiem Produktów (lub posiłków) pasteryzowanych, których termin przydatności do spożycia określa informacja na etykiecie.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 7 Regulaminu.
 2. lient w celu złożenia Zamówienia na Usługę, musi wypełnić dane wskazane w Formularzu Zamówienia (m.in. wybrać rodzaj, kaloryczność diety, system i okres dostaw oraz podać dane kontaktowe) oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Klient w celu złożenia Zamówienia na wybrane danie lub dania dostępne w Sklepie, musi dodać odpowiednie dania, dodać je do koszyka, wypełnić wymagane dane w Formularzu Zamówienia oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z regułami wskazanymi w pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 6. otwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie wręczany Klientowi przy pierwszej dostawie diety pudełkowej lub może zostać odebrany przez Klienta przy odbiorze Produktu.

§ 5

Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. w przypadku Usług cateringowych:
   1. wyłącznie płatność za Usługę góry - za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (BlueMedia),
  2. w przypadku zamawiania wybranego dania/dań poprzez stronę:
   1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (BlueMedia),
   2. płatność gotówką przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 4. W przypadku zakupienia Usługi cateringowej, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem diety i dostarczeniem pierwszego Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 lit a) niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany, a Usługa wykonana dopiero po ich opłaceniu.

§ 6

Koszt i termin dostawy

 1. Dostawa wybranego dania lub dań do Klienta.
  1. Koszty dostawy, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
  2. Dostawa następuje w wybranym przez Klienta terminie, lecz nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia złożenia Zamówienia.
  3. Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane przez kierowców Sprzedawcy na terenie wybranych miejscowości, których wykaz dostępny jest w systemie zamówień,
  4. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać również osobiście pod adresem: ul. Wczasowa 1 , 87-300 Brodnica, Restauracja Omega.
 2. Dostawy realizowane w ramach Usługi cateringowej.
  1. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi w przypadku, gdy Zamówienie dostarczane jest na terenie Brodnicy,
  2. dowóz na terenie innych miast możliwy jest tylko po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą i może wiązać się z dodatkowymi opłatami,
  3. rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej przez Klienta w Formularzu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 2 dni roboczych, od złożenia przez Klienta Zamówienia,
  4. Zamówienia nie są dostarczane w dni ustawowo wolne od pracy,
  5. diety są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, w systemie pięciodniowym tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 8 lub od 16-20 dnia poprzedniego,
  6. w przypadku wariantu dostarczania posiłków przez 7 dni w tygodniu, zestaw sobotni i niedzielny jest dostarczany Klientowi razem z zestawem piątkowym,
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dnia lub godziny dostarczenia diety, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta i uzyskania jego zgody na zmianę warunków Umowy.

§ 7

Reklamacja produktu

 1. Reklamacja.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  3. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manager@wojtasentree.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 574 610 110
  4. w powyższej wiadomości w formie ustnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  5. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  7. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  8. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową),
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
   1. pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu,
   2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,
   3. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  10. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. Ze względu na fakt, iż w ramach świadczonej przez Sprzedawcę Usługi, przygotowywane są posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia zapakowane w zapieczętowane opakowania, Produktów tych nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i względów higienicznych.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 10

Zmiana umowy oraz zawieszenie usługi

 1. Zmiana Umowy
  1. W trakcie trwania Umowy, Klient ma możliwość zmiany rodzaju diety, jej kaloryczności a także adresu dostawy,
  2. w celu zgłoszenia Sprzedawcy chęci zmiany specyfikacji Zamówienia, Klient ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem realizacji Usługi przesłać odpowiednie oświadczenie na adres: manager@wojtasentree.pl
  3. zmiana Usługi następuje upływie 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt 1.2,
  4. jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o wyższej wartości, Klient jest zobowiązany dokonać dopłaty za różnicę ceny pomiędzy Usługami oraz ostatecznie potwierdzić zmianę Usługi u Sprzedawcy,
  5. jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o niższej wartości, Sprzedawca zwraca Klientowi różnicę w cenie pomiędzy Usługami w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o chęci zmiany warunków Umowy od Klienta.

§ 11

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manager@wojtasentree.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 14

Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zamówienia.wojtasentree.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Wojciecha Wojtasa wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WOJTAS WOJCIECH PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 6 ZMYSŁ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wczasowa 1 87-300 Brodnica, NIP: 8741475120, REGON: 280577828. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zamówienia.wojtasentree.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zamówienia.wojtasentree.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem zamówienia.wojtasentree.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem zamówienia.wojtasentree.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
 3. Zrealizowanie Zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 3 pkt 14, nie stanowi przejęcia odpowiedzialności przez Usługodawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję jego organizmu na zestaw dostarczonych składników odżywczych, ze względu na to, iż Usługodawca nie ma wpływu na przyjmowanie innych produktów oraz płynów przez Klienta.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Sklepie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub uniemożliwiających wykonanie Usługi danych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu strony Sklepu, w szczególności o przerwach w dostępie.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Brodnica, 26.04.2023